Phone: 03-312-4848

Tickets type 2016

2 Ticket Types

แบบตั๋วเกาะขาม 2 แบบ

เกาะขามมีตั๋วสำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว 2 แบบ เท่านั้น

1. แบบปกติ

สำหรับผู้ใหญ่ชาวไทย จำหน่ายใน ราคา 200.- บาท | ชาวต่างชาติ จำหน่ายใน ราคา 400.- บาท

2. แบบพิเศษ

สำหรับเด็ก (สูงไม่เกิน 130 ซม.) จำหน่ายใน ราคา 150.- บาท 

บัตรทุกประเภท จะมีราคาระบุไว้ด้านหน้าบัตรทุกใบ และ จำหน่ายที่จุดจำหน่ายบัตรโดยเจ้าหน้าที่ของเกาะขามทัพเรือภาคที่ 1 เท่านั้น   บัตรที่นักท่องเที่ยวซื้อมาจากที่อื่นนอกเหนือจากนี้ อาจถูกหลอกลวง หรือ เสียสิทธิอันเป็นการกล่าวอ้างเกินจริงจากผู้ที่จำหน่ายบัตรที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเกาะขาม ดังนั้นขอให้นักท่องเที่ยวโปรดใช้วิจารณญาณ และระมัดระวังในการซื้อตั๋วจากแหล่งจำหน่ายที่ไม่ใช่จาก เจ้าหน้าที่ของเกาะขามโดยตรง  ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น ทางเกาะขามจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาข้างต้น

banner fish 04