Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

ประกาศ !!! เกาะขามจะปิดให้เยี่ยมชม 2 วัน ปลายเดือน ธ.ค.61

ในวันที่ 29 - 30 ธ.ค.61 เกาะขาม ปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมระยะเวลา 2 วัน

banner fish 07 

Ferry Boat Schedule

ตารางเวลาเรือ รับ - ส่ง

  เที่ยวที่ 1 เที่ยวที่ 2 เที่ยวที่ 3 เที่ยวที่ 4
ขาไปเกาะ 08.30 น. 09.30 น. 10.00 น. 11.00 น.
ขากลับจากเกาะ 13.30 น. 14.30 น. 15.30 น. 16.30 น.

หมายเหตุ

ผู้มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมเกาะขาม กรุณาเดินทาง โดยสารเรือให้ตรงตามเวลาที่เจ้าหน้าที่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม นัดหมาย

พร้อมกับจอดรถได้ภายใน พิพิธภัณฑ์ ฯ หรือบริเวณจุดจำหน่ายบัตร ให้นักท่องเที่ยวที่จองไว้มารับตั๋วที่จุดจำหน่ายตั๋ว เวลา 07.00 น. - 09.00 น.
อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตารางเวลา จำนวนเที่ยวเรือ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม และสภาพอากาศในแต่ละวัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

banner fish 04