Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

เกาะขามเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมทุกวัน ตามปกติ
ดูรายละเอียด เวลาเปิดจองตั๋ว และเที่ยวเรือข้ามไปเกาะขาม
และขอเปลี่ยนจุดจำหน่ายตั๋วเกาะขามจุดใหม่ ไปที่
กองร้อยสารวัตรที่ 2 (พื้นที่แสมสาร)
Location Map : https://maps.app.goo.gl/9VLT8ptducx9fDaV8

Kohkham Clean Beach Campaign

ด้วยปัจจุบันเกาะขามซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ มีขยะประเภทพลาสติกและกล่องโฟมที่เกิดจากการนำขึ้นมาบนเกาะของผู้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ช่วยกันลดปริมาณขยะบนเกาะ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้สะอาด สวยงาม และยั่งยืน ตลอดจนลดภาระการขนขยะเพื่อมาทิ้งและทำลายบนฝั่งในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่
เกาะขามสัตหีบ จึงจัดกิจกรรม Kohkham Clean Beach Campaign เพื่อรณรงค์และขอความร่วมมือผู้เยี่ยมชมให้งดนำผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ขึ้นไปบนเกาะ
1.ขวดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ ที่ทำจากพลาสติกทุกชนิด
2.ขวดแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากแก้ว ที่เป็นอันตราย
3.กล่องโฟม หรือผลิตภัณฑ์จากโฟมทุกชนิด(ยกเว้น ที่ผลิตจาก ชานอ้อย/มันสัมปะหลัง )

คำแนะนำ

- ไม่ควรนำอาหารไปรับประทานบนเกาะเป็นจำนวนมาก ( บนเกาะมีจำหน่าย ราคา ปกติ เหมือนบนฝั่ง)

Our Sceneries


Ticket Pricing Table

อัตราค่าเยี่ยมชมเกาะขาม

250 บาท

ผู้ใหญ่ (ไทย)

 • ชาวต่างชาติ ราคา 500 บาท
 • รวมค่าธรรมเนียม ห้องอาบน้ำ
 • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ
 • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ
  (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท)
บัตรปกติ

200 บาท

เด็ก(ไทย) สูง 90 -120 ซม.

 • เด็กต่างชาติ ราคา 300 บาท
 • รวมค่าธรรมเนียม ห้องอาบน้ำ
 • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ
 • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ
  (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท)
บัตรพิเศษ

เกาะขาม แหล่งท่องเที่ยวสัตหีบที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลงไหลในธรรมชาติ ที่ยังคงมีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส มีหมู่ปลาน้อยใหญ่ และปะการังหลากสีให้ชม banner fish 05ชมทัศนีภาพสวยงามบนเกาะขาม

เกาะขาม ยังคงความสวยงามของธรรมชาติเพียงเกาะเดียวในสัตหีบ ที่เป็นอุทยานใต้ทะเล และมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติบนเกาะ และระบบนิเวศน์ใต้น้ำสมบูรณ์แบบ

sattahipcity banner

banner Route

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม โดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 331 ผ่านสี่แยกเกษมพล สี่แยกกม.10 (รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ) ตรงไปประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าบ้านแสมสาร และเดินทางด้วยเรือโดยสาร ข้ามไปยังเกาะขาม ได้ที่ท่าเทียบเรือเขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ดูแผนที่เส้นทางไปเกาะขาม

เกาะขามแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่สัตหีบ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาท่องเที่ยว ดำน้ำชมปะการัง ชมปะการังบนเรือท้องกระจก ชมพันธุ์ไม้ธรรมชาติตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะขาม นอกจากนี้ยังมีหาดทรายสีขาวสะอาด ท้องทะเลสีเขียวใส เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน

banner Information

  con address สำนักงานกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180

  con fax โทรศัพท์03-312-4848 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 11.30 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. ไม่รับจองทางโทรศัพท์ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  con mobile มือถือ : 093-397-1342

ความเป็นชาวเรือ (Seamanship)

 

Seamanship ถ้าแปลตามความหมายจากภาษาอังกฤษ จะหมายความว่า ความสามารถในการเดินเรือ ,ความสามารถด้านการเดินเรือ, ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ , การเดินเรือทะเล

ซึ่ง seamanship จะเขียนติดกันไม่เขียนแยก seaman ship ซึ่งถ้าแยกกัน ความความของ seaman จะหมายถึง กะลาสีเรือ ,ลูกเรือ ,พลทหาร(เรือ) แต่คำว่า seamanship ความหมายใน "ค่านิยมของกองทัพเรือ" นั้น เป็นดังนี้

ค่านิยมของกองทัพเรือ

seamanship navyเพื่อให้กำลังพลของ ทร. มีแนวทางยึดถือปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นเอกลักษณ์ของทหารเรือไทยสมควรกำหนดค่านิยมของ ทร.4 ประการ โดยใช้คำย่อว่า "SAIL" ให้กำลังพลของ ทร.ถือปฏิบัติดังนี้ ความเป็นชาวเรือ


Seamanship
 หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ เปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จะทำกิจการงานใดย่อมทำโดยพร้อมเพรียงกัน รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ตน รู้จักการทำงานเป็นทีมและทำงานอย่างผู้รู้จริง มีความกล้าหาญ อดทน มีน้ำใจเด็ดเดี่ยว มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาท อีกทั้งยึดมั่นในแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี

Allegiance หมายถึงการดำรง เชิดชูรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า การพิทักษ์รักษา ปกป้องไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความเป็นผู้มีอุดมการณืในการปฏิบัติงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน ต่อหน้าที่ ต่อผู้ร่วมงาน และต่อตนเอง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ

Integrity and Gentleman หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม(คุณงามความดี) จริยธรรม(ประพฤติชอบ) มีความเมตตา กรุณา และเสียสละ ไม่โอ้อวด ไม่ทับถม ไม่ก้าวร้าวผู้อื่น ไม่อิจฉาริษยา มีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักกาลเทศะ มีน้ำใจนักกีฬา พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ รวมทั้ง ประพฤติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ความเป็นผู้นำ

Leadership หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกภาพและลักษณะทหารดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย เสียสละ อุทิศตน และตรงต่อเวลา มีความอดทนพากเพียรในการปฏิบัติงาน มีความกล้าหาญที่จะเผชิญอันตรายจากการรบหรือการปฏิบัติงาน ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ยึดมั่นในระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่น ทำสิ่งใดทำจริง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดถือภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด

 

 

 

banner fish 04