Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

ประกาศ !!! เกาะขามจะปิดให้เยี่ยมชม 2 วัน ปลายเดือน ธ.ค.61

ในวันที่ 29 - 30 ธ.ค.61 เกาะขาม ปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมระยะเวลา 2 วัน

ความเป็นชาวเรือ (Seamanship)

 

Seamanship ถ้าแปลตามความหมายจากภาษาอังกฤษ จะหมายความว่า ความสามารถในการเดินเรือ ,ความสามารถด้านการเดินเรือ, ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ , การเดินเรือทะเล

ซึ่ง seamanship จะเขียนติดกันไม่เขียนแยก seaman ship ซึ่งถ้าแยกกัน ความความของ seaman จะหมายถึง กะลาสีเรือ ,ลูกเรือ ,พลทหาร(เรือ) แต่คำว่า seamanship ความหมายใน "ค่านิยมของกองทัพเรือ" นั้น เป็นดังนี้

ค่านิยมของกองทัพเรือ

seamanship navyเพื่อให้กำลังพลของ ทร. มีแนวทางยึดถือปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นเอกลักษณ์ของทหารเรือไทยสมควรกำหนดค่านิยมของ ทร.4 ประการ โดยใช้คำย่อว่า "SAIL" ให้กำลังพลของ ทร.ถือปฏิบัติดังนี้ ความเป็นชาวเรือ


Seamanship
 หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ เปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จะทำกิจการงานใดย่อมทำโดยพร้อมเพรียงกัน รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในหน้าที่ตน รู้จักการทำงานเป็นทีมและทำงานอย่างผู้รู้จริง มีความกล้าหาญ อดทน มีน้ำใจเด็ดเดี่ยว มีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาท อีกทั้งยึดมั่นในแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี

Allegiance หมายถึงการดำรง เชิดชูรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า การพิทักษ์รักษา ปกป้องไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งความเป็นผู้มีอุดมการณืในการปฏิบัติงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนมีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน ต่อหน้าที่ ต่อผู้ร่วมงาน และต่อตนเอง ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ

Integrity and Gentleman หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม(คุณงามความดี) จริยธรรม(ประพฤติชอบ) มีความเมตตา กรุณา และเสียสละ ไม่โอ้อวด ไม่ทับถม ไม่ก้าวร้าวผู้อื่น ไม่อิจฉาริษยา มีความสุภาพอ่อนโยน รู้จักกาลเทศะ มีน้ำใจนักกีฬา พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ รวมทั้ง ประพฤติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ความเป็นผู้นำ

Leadership หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกภาพและลักษณะทหารดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวินัย เสียสละ อุทิศตน และตรงต่อเวลา มีความอดทนพากเพียรในการปฏิบัติงาน มีความกล้าหาญที่จะเผชิญอันตรายจากการรบหรือการปฏิบัติงาน ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ยึดมั่นในระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและแบบธรรมเนียมของทหารอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่น ทำสิ่งใดทำจริง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดถือภารกิจและหน้าที่เหนือสิ่งอื่นใด

 

 

 

banner fish 04