Phone: 03-312-4848 (ทร.74496)

Mobile : 093-397-1342

ประกาศ !!! เกาะขามจะปิดให้เยี่ยมชม 2 วัน ปลายเดือน ธ.ค.61

ในวันที่ 29 - 30 ธ.ค.61 เกาะขาม ปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมระยะเวลา 2 วัน

ประเพณีการอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่งของทหารเรือไทย

EY10590

การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง ตามปกติเรือซึ่งปฏิบัติงานอยู่กลางทะเลย่อมจะมีเสียงคลื่นลมและเครื่องจักรรบกวนการสั่งงานอยู่เสมอ ฉะนั้น การสั่งงานก็ดี การขานตอบพูดจากันก็ดี จึงต้องตะโกนหรือใช้เสียงดังกว่าปกติ สำหรับชาวนาวีไทยก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน สำหรับจำนวนตัวเลขที่ใช้ในการติดต่อ เช่น การสั่งศูนย์ปืน มุมหัน มุมกระดก เป็นต้น

เลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่งนั้น ตามธรรมดาจะออกเสียง "เอ็ด" ซึ่งคล้ายกับ "เจ็ด" มาก เพื่อความถูกต้องและชัดเจน เราจึงออกเสียง "หนึ่ง" แทน "เอ็ด" เสมอ เช่น "๑๑" อ่าน "สิบหนึ่ง" "๒๕๑" อ่าน "สองร้อยห้าสิบหนึ่ง" หรือ "สองห้าหนึ่ง" เป็นต้น

banner fish 04